cac phuong thuc thanh toan

Phương thức Chuyển tiền trong thanh toán Quốc tế

Phương thức Chuyển tiền trong thanh toán Quốc tế

Tìm hiểu về phương thức Chuyển tiền (Remittance) Khái niệm Phương thức này được hiểu là nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do nhà nhập khẩu quy định. Phân loại: […]

Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế

Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế

Phương thức nhờ thu (Collection of Payment) là gì? Đây là phương thức mà nhà xuất khẩu sẽ “nhờ” một ngân hàng thu hộ tiền từ nhà nhập khẩu (trên cơ sở các công cụ thanh toán quốc tế). Các công cụ thanh toán quốc tế thường gồm: Hối phiếu (bill of exchange), Kỳ phiếu […]

Phương thức thanh toán quốc tế: Tín dụng thư (L/C)

Phương thức thanh toán quốc tế: Tín dụng thư (L/C)

Phương thức thanh toán quốc tế: Tín dụng thư (L/C) Trong các phương thức thanh toán quốc tế; phương thức tín dụng thư được người ta sử dụng nhiều hơn cả. Nội dung của L/C được thực hiện theo “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng thư”; (Uniform Customs And Practice For […]